ฉลากอาหารบนผลิตภัณฑ์ สำคัญต่อสุขภาพของเราอย่างไร?

ฉลากอาหารบนผลิตภัณฑ์ สำคัญต่อสุขภาพของเราอย่างไร? ฉลากที่เขียนว่า “ควรบริโภค ก่อนวันที่…” (Best-before date) และ “จําหน่ายได้ถึงวันที่….” (sell-by date) หมายความตามนั้นจริงหรือไม่?